جواب به يک سوال

نويسنده: amoXi
يكشنبه، 28 اردىبهشت 1382، ساعت 19:55

smaعزيز از اينکه سوال قبلی مو جواب دادی کمال تشکر فقط اگه ميشه يه توضيح در مورد فانکشن sendmessage توuser32 بده قربانت!

E-mail: i_want_you_to_die2000@yahoo.com
URL: devilkin.persianblog.ir

در مورد تابع SendMessage باید گفت که این تابع برای ارسال پیام به یک پنجره به کار می رود. پیام ویندوز عبارت است از یک دستور که به یک پنجره فرستاده می شود تا کاری انجام دهد. هر پیام دو پارامتر دارد، یکی WParam و دیگری LParam. برای ارسال پیام به یک پنجره، شما دستگیره پنجره (HWND) و پیام و پارامترها را در تابع SendMessage وارد می کنید.
مثال
SendMessage(101,WM_Close,0,0);
باعث می شود تا پنجره با شماره 101 بسته شود.
یا
SendMessage(Form1.Handle,WM_Close,0,0);
باعث می شود که فرم شما بسته شود.   
نویسنده : محمد ; ساعت ۱:٠۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٢

کامپیوترهایی که نمی توان آنها را هک کرد

اگر شما کسی را هک کرده باشید (با ترانژوا یا هر چیز دیگری) و IP طرف برای شما میل شده باشد، در بعضی موارد نمی توان وارد کامپیوتر طرف مقابل شد.
موارد آن به شرح زیر است:

1- کامپیوترهایی که از یک شبکه محلی (LAN) برای وصل شدن به اینترنت استفاده می کنند. چنانچه شما Server روی چنین کامپیوترهایی اجرا کنید و IP برای شما بیاید، آن IP، IP محلی آن کامپیوتر است و IP حقیقی آن کامپیوتر نیست. چنین IP هایی معمولا به شکل 192.168.0.1 هستند. که به هیچ عنوان نمی شه بهشون Connect شد. یک نمونه از آنها کامپیوترهای کافی نت ها هستند. چون اینها به همدیگر شبکه هستند، قابل هک شدن نیستند. مثلا من خودم یکی رو میخواستم هک کنم، Server بهش دادم و اجرا هم کرد و IP هم میل شد ولی نتونستم بهش Connect شم.

2- کامپیوترهایی که اول IP آنها 169 باشد. اینها نیز از نوعی شبکه محلی استفاده می کنند بنابراین قابل هک شدن نیستند. چون 169 نیز جزو IP های محلی است.

3- کامپیوترهایی که به هر دلیل پورتی قابل باز شدن روی آنها نیست. یا یک فایروال آن طرف هست که اجازه بازشدن پورت را نمی دهد یا اینکه اینترنت طرف مشکل داشته و نمی تواند پورت باز کند.
که عملکرد فایروال بیشتر در مورد Windows XP اتفاق می افتد که یک فایروال به طور پیش فرض دارد.
بنابراین احتمال هک شدن کامپیوترهایی که از Windows XP استفاده می کنند کمتر از کسانی است که از Windows 98 یا Windows Me استفاده می کنند.   
نویسنده : محمد ; ساعت ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٢

......

........   
نویسنده : محمد ; ساعت ٢:۱٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٢

ُTestion

This is a testion

  
نویسنده : محمد ; ساعت ٢:۳۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٢

 

ايشالا وقتی که سايت خريدم ترانژوا ۳ رو ميذارم دانلود کنيد.   
نویسنده : محمد ; ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٢

جواب

نويسنده: amoXi
جمعه، 5 اردىبهشت 1382، ساعت 22:40

SMA عزيز من يه VBprogramer هستم اگه ممکنه يه ماجول خوب برای کار با WINSOCK32.DLL معرفی کن و در مورد کارش توضيح بده.

E-mail: i_want_you_to_die2000@yahoo.com
URL: devilkin.persianblog.ir

در سايت VBIP.com مطالب بسياری در مورد برنامه نويسی API ‌هاي Socket گفته شده است.   
نویسنده : محمد ; ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٢

جواب به سوال

دوست عزيزی ايميل زده بودند و اين سوال را پرسيده بودند:

Salam aziz
mamnoon az site ghashanget.
agha man khodam ro koshtam ta in code name file ro size oon file bokoneh
ama ba khtaye "FILE ACCESS DINIDEd" movajeh mishavam.
agha kheyli mamnoon misham az javabet.

function GetDirSize(dir: string; subdir: Boolean): Longint;
var
rec: TSearchRec;
found: Integer;
f:File;
st:String;
begin
Result := 0;
if dir[Length(dir)] <> '\' then dir := dir + '\';
found := FindFirst(dir + '*.*', faAnyFile, rec);
while found = 0 do
begin
Inc(Result, rec.Size);
AssignFile(f, rec.Name);
st:=inttostr(rec.Size);
Rename(f,st);
if (rec.Attr and faDirectory > 0) and (rec.Name[1] <> '.') and (subdir = True) then
Inc(Result, GetDirSize(dir + rec.Name, True));
found := FindNext(rec);
end;
FindClose(rec);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
label1.Caption := FloatToStr(GetDirSize('C:\WIN98\Desktop\percent', False) / Sqr(1024)) + ' MBytes';
label2.Caption := FloatToStr(GetDirSize('C:\WIN98\Desktop\percent', True) / Sqr(1024)) + ' MBytes';
end;

در جواب اين سوال بايد بگم که شما می توانيد از توابع API براي اين كار استفاده كنيد كه اسم آنها اين است: _lopen , _lclose , GetFileSize

unit GetFileSizeU;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
Edit1: TEdit;
Button2: TButton;
OpenDialog1: TOpenDialog;
Edit2: TEdit;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
if OpenDialog1.Execute then
Edit1.text:=opendialog1.filename;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var h1:integer;
n1:integer;
begin
h1:=_lopen(pchar(edit1.text),OF_READ);
n1:=GetFileSize(h1,nil);
edit2.text:=inttostr(n1);
_lclose(h1);
end;

end.   
نویسنده : محمد ; ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٢