دو روش برای بیرون دادن CD Drive

دو روش برای بیرون دادن CD Drive

روش اول با استفاده از API:

 

Public Declare Function mciSendString Lib "winmm.dll" Alias "mciSendStringA" (ByVal lpstrCommand As String, ByVal lpstrReturnString As String, ByVal uReturnLength As Long, ByVal hwndCallback As Long) As Long

 

Call mciSendString("Set CDAudio Door Open", vbNullString, 0, 0)

 

و برای بستن آن:

Call mciSendString("Set CDAudio Door Closed", vbNullString, 0, 0)

 

روش دوم با استفاده از WindowsMediaPlayer:

 

Dim oWMP As Object , colCDROMs As Object , I As Integer

Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7")

Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection

If colCDROMs.Count >= 1 Then

For i = 0 to colCDROMs.Count - 1

colCDROMs.Item(i).Eject

Next i

End If

در این روش کلیه ی CD Drive هاي موجود در کامپیوتر Eject می شوند.

 

  
نویسنده : محمد ; ساعت ۱:٢۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٢