ساختن فرم هایي به شکل مربع گرد

ساختن فرم هایي به شکل مربع گرد

 

این کار بسیار ساده است. استفاده از دو تابع CreateRoundRectRgn و SetWindowRgn.

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var n1:Integer;

begin

n1:=CreateRoundRectRgn(10 , 10 , 200 , 300 , 100 , 100);

SetWindowRgn(handle , n1 , True);

end;

 

  
نویسنده : محمد ; ساعت ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٢