ايجاد يك شيء با دستور در دلفي

منظور اين است يك شيء بدون اينكه روي فرم برنامه چيزي باشد ايجاد كرد. يعني از طريق كد. مثال زير، يك DirectoryListBox را از طريق كد ايجاد كرده و ابعاد آن را نيز تنظيم مي نمايند.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var n1:TDirectoryListBox;
begin
n1:=TDirectoryListBox.Create(Form1);
n1.parent:=form1;
n1.Left :=100;
n1.Top:=100;
n1.Width :=400;
n1.Height :=200;
end;
اينجا يك DirectoryListBox ايجاد شده و ابعاد آن تنظيم مي گردد. دقت داشته باشيد كه حتما بايد خاصيت Parent را مقدار دهي كنيد چون ما مي خواهيم اين شيء در Form1 نمايش داده شود، پس
n1.parent:=form1;
اگر دو فرم داشته باشيد، ميتوانيد n1.parent:=form2; قرار دهيد در اين صورت اين شيء درون Form2 نمايش داده خواهند شد.   
نویسنده : محمد ; ساعت ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ خرداد ،۱۳۸٢