Javascript Tutorial Part 2

Javascript Tutorial

Part 2

نوشتن در صفحه وب توسط Javacript

برای این که یک متن را در صفحه وب بنویسید، باید از متد Write استفاده کنید. بدین صورت:

<script language=javascript>

document.Write("This is a testion");
</script>

این کد، کلمه ی This is a testion را روی صفحه چاپ می کند.

همچنین می توانید با فرمت HTML، اطلاعات را چاپ کنید. مثال:

Document.write("<B>This is a <U>Testion</U></B>");

در اینجا کل عبارت به صورت Bold و کلمه ی Testion به صورت Underline چاپ شد.

در اینجا به جای چاپ شدن <B> و ... ، عملکرد آنها اجرا خواهد شد. چنانچه بخواهیم خود کلمه ی <B> چاپ شود، باید آن را بدین صورت بنویسیم:

&lt; B &gt;

 

  
نویسنده : محمد ; ساعت ٢:٥٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٢