تغییر دادن متن پنجره

تابع SetWindowText این کار را انجام می دهد. شما کافی است دستگیره ی پنجره را به دست آورده و سپس این تابع را Call کنید:

SetWindowText hWnd , Text

به دست آوردن متن پنجره

برای این کار باید تابع GetWindowText را استفاده کنید. نحوه ی کار با این تابع بدین صورت است که شما ابتدا یک فضای خالی به اندازه ای که احتمال می دهید متن پنجره باشد را درون یک متغیر رشته ای می ریزید و سپس متغیر و اندازه ي آن را به تابع GetWindowText می دهید. بدین صورت:

 

Private Sub Command1_Click()

Dim N1 As Long

Dim StrLen As Long

Dim Buffer As String

N1 = FindWindow("notepad", vbNullString)

StrLen = 100

Buffer = String$(StrLen, Chr(0))

Call GetWindowText(N1, Buffer, StrLen)

Text1.Text = Buffer

End Sub

ابتدا اندازه ی بافر را 100 تعیین کردیم. سپس درون متغیر Buffer، صد کاراکتر صفر ریختیم و سپس آن را به تابع GetWindowText دادیم و متن را به دست آورده و در یک TextBox قرار دادیم. بدین ترتیب تیتر پنجره ی Notepad را درون یک TextBox در برنامه ی خودمان ریختیم.

  
نویسنده : محمد ; ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٢