رسم کردن نمودار توابع رياضی

رسم کردن نمودار توابع ریاضی

vbFuncDraw

این کد که می بینید برای رسم کردن توابع ریاضی به کار میره. بدین صورت که شما اسم تابع رو بهش میدین و اون رسم می کنه. به عنوان مثال F(X) = X * Sin(X) . منتها شما باید در کد برنامه اسم تابع را عوض کنید.

همچنین کد برنامه رو می تونید از اینجا دانلود کنید.

Download Now

 

Const P = 3.14159265358979

Public Beg, Ende, YMin, YMAx, XA, YA

 

Private Sub Form_Click()

Cls

DrawFN

End Sub

 

Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)

If KeyCode = vbKeyF5 Then Call Form_Click

End Sub

 

Private Sub Form_Load()

MsgBox "Click on the form or press F5 to draw the chart"

End Sub

 

Function G(X)

On Error Resume Next

G = Sin(X) * 5

End Function

 

Function F(X)

On Error Resume Next

F = X + 1 / X 'You define your own math Function here

End Function

 

Function H(X)

On Error Resume Next

H = F(G(X))

End Function

 

Function J(X)

J = Int(X)

End Function

 

Function Q(X)

Q = Abs(X)

End Function

 

Function R(X)

R = Sqr(X)

End Function

 

Sub DrawFN()

On Error Resume Next

Beg = -10

Ende = 10

YMin = Beg

YMAx = Ende

Me.Scale (Beg, YMin)-(Ende, YMAx)

Me.DrawWidth = 1

For n = Int(Beg) To Int(Ende)

    Line (n, YMin)-(n, YMAx), QBColor(8)

Next n

For n = Int(YMin) To Int(YMAx)

    Line (Beg, n)-(Ende, n), QBColor(8)

Next n

Me.DrawWidth = 1

mojo = F(3E+35)

Line (Beg, mojo)-(Ende, mojo), QBColor(9)

mojo = F(-3E+35)

Line (Beg, mojo)-(Ende, mojo), QBColor(9)

 

Line (Beg, 0)-(Ende, 0), QBColor(15)

Line (0, YMin)-(0, YMAx), QBColor(15)

 

For X = Beg To Ende Step 0.001

'Change this number compatible with your CPU Speed.

'Choose a smaller number If you want the chart to be drawn better.

'But If you choose a small value, the chart will be drawn slower

    y = F(X)

    y = -y

    PSet (X, y), vbRed

    If Err Then

        Line (X, YMin)-(X, YMAx), vbGreen

    End If

Next X

End Sub

 

  
نویسنده : محمد ; ساعت ٢:٥۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٢