FTP Work Offline

هشدار!

چنانچه شما در حال Upload کردن فايلی از طريق FTP باشيد،‌ چنانچه Internet Explorer را Work Offline کنيد، عمليات Upload شما تخريب می شود و فايل تا آن جايی که Upload کرده ايد در سايت باقی می ماند و شما مجبوريد دوباره فايل رو Upload کنيد.

من خودم امروز اين بلا سرم اومد. داشتم يه فايل ۵ مگی Upload می کردم که يهو Work Offline کردم.26.gif ۴ مگ از اين فايل Upload شده بود ولی با اين گندی که بالا اومد، مجبور شدم دوباره Upload کنم.17.gif شما از اين تجربه من درس بگيريد که از اين جور بلاها سرتون نياد.19.gif

/ 2 نظر / 8 بازدید