نمايش دادن آيکون تخصيص داده شده به يک فايل /دايرکتوري / درايو

نمايش دادن آيکون تخصيص داده شده به يک فايل /دايرکتوري / درايو<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

منظور آیکونی است که برای فایل مورد نظر در Windows Explorer نمایش داده می شود.

براي اين کار تابع ExtractAssociatedIcon به کار مي رود. اين تابع آيکون را به صورت دستگيره در مي آورد. براي اين که آيکون موجود در دستگيره (hIcon) را به نمايش در آورديم، نياز به تابع DrawIcon داريم.

 

'Module1:

Private Declare Function ExtractAssociatedIcon Lib "shell32.dll" Alias "ExtractAssociatedIconA" (ByVal hInst As Long, ByVal lpIconPath As String, lpiIcon As Long) As Long

 

Public Declare Function DrawIcon Lib "user32" (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal hIcon As Long) As Long

 

يک TextBox، يک PictureBox و يک CommandButton به نامهاي txtFName، Pic1 و cmdDisplay قرار دهيد و اين کد را در فرم 1 Paste کنيد:

'Form1:

 

Private Sub cmdDisplay_Click()

Dim n1 As Long

n1 = ExtractAssociatedIcon(App.hInstance, txtFName.Text, n1)

Call DrawIcon(Pic1.hdc, 0, 0, n1)

End Sub

 

 

/ 4 نظر / 7 بازدید

salam be maa ham sar bezanin

salam be maa ham sar bezanin

salam be maa ham sar bezanin