نحوه گت كردن دايركتوري Desktop

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var pidl1:PItemIDList;
p1:array[0..1024]of char;
begin
SHGetSpecialFolderLocation(0,CSIDL_DESKTOP,pidl1);
اينجا مي گيم كه ما pidl مربوط به Dekstop رو مي خوايم.
SHGetPathFromIDListA(pidl1,@p1);
اينجا هم مي گيم كه ما مسير اين pidl رو مي خوايم.
edit1.text:=p1;
اينجا هم كه ميندازيم توي TextBox
end;

/ 0 نظر / 9 بازدید