به دست آوردن متن پنجره ی فعال

به دست آوردن متن پنجره ی فعال<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

باید ابتدا دستگیره ی پنجره ی فعال را به وسیله ی GetForegroundWindow به دست بیاریم. و بعد از اون، بوسیله ی  تابعGetWindowText ، متنش رو به دست بیاریم.

 

این کدها را درون Module بریزید:

 

Public Declare Function GetForegroundWindow Lib "user32" Alias "GetForegroundWindow" () As Long

Public Declare Function GetWindowText Lib "user32" Alias "GetWindowTextA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As String, ByVal cch As Long) As Long

 

یک تایمر و یک کادر متن روی فرم بگذارید و این کدها را درون Timer1_Timer بنویسید:

 

Private Sub Timer1_Timer()

Dim Buffer As String * 1024

Dim LenBuf As Long

Dim FWindow As Long

LenBuf = Len(Buffer)

Buffer = String$(LenBuf, Chr(0))

FWindow = GetForegroundWindow

Call GetWindowText(FWindow, Buffer, LenBuf)

Text1.Text = Buffer

End Sub

وقتی برنامه رو اجرا کنید، درون کادر متن، تیتر پنجره ی فعال نمایش داده خواهد شد.

 

Source Code Download

/ 0 نظر / 7 بازدید