Disabling Script Debugger

چنانچه شما از دست پيامهای Script Debugger به ستوه آمده ايد، خيلی ساده می توانيد از شر آنها راحت شويد!

منظور پيامهايی است  که در صورت وجود اشکال در کد Script‌، يک پيام خطا نمايش داده و ابتدا کد آن خطا را نوشته و سپس Do you want to debug? است.

بدی آن اين است که به هر تعداد که خطا داشته باشد،‌ اين پيام نمايش داده می شود و کفر آدمو در مياره.

برای خلاص شدن از دست آن، بايد در Internet Options در قسمت Advanced > Browsing، گزينه ی Disable Script Debugging را تيک زد.

/ 1 نظر / 7 بازدید